Thursday, May 23, 2013

1305.4611 (M. B. Gay Ducati et al.)

Exclusive photoproduction of J/psi and psi(2S) states in proton-proton
collisions at the CERN LHC
   [PDF]

M. B. Gay Ducati, M. T. Griep, M. V. T. Machado

1305.4962 (Jai Salzwedel et al.)

Baryon femtoscopy in sqrt(sNN) = 2.76 TeV Pb-Pb collisions at ALICE    [PDF]

Jai Salzwedel, for the ALICE Collaboration

1305.4997 (X. Gao et al.)

The SHER-HIAF Ring Lattice Design    [PDF]

X. Gao, J. C. Yang, J. W. Xia, W. P. Chai, J. Shi, G. D. Shen

1305.5001 (Zhang Xueheng et al.)

A time-of-flight system for the external target facility    [PDF]

Zhang Xueheng, Yu Yuhong, Sun Zhiyu, Mao Ruishi, Wang Shitao, Zhou Yong, Yan Duo, Liu Longxiang

1305.5007 (Shu-Wen Tang et al.)

A normal-pressure MWPC for beam diagnostics at RIBLL2    [PDF]

Shu-Wen Tang, Peng Ma, Li-Min Duan, Zhi-Yu Sun, Chen-Gui Lu, He-Run Yang, Rong-Jiang Hu, Wen-Xue Huang, Hu-Shan Xu