Thursday, April 11, 2013

1304.2813 (O. Hen et al.)

The EMC Effect and High Momentum Nucleons in Nuclei    [PDF]

O. Hen, D. W. Higinbotham, G. A. Miller, E. Piasetzky, L. B. Weinstein

1304.2841 (Guo-Liang Ma)

Di-jet asymmetry in Pb+Pb collisions at $\sqrt{s_{_{\rm NN}}}$ = 2.76
TeV with a multiphase transport model
   [PDF]

Guo-Liang Ma

1304.2852 (Takahito Todoroki for the PHENIX Collaboration)

Two particle correlation measurements with respect to higher harmonic
event planes at PHENIX
   [PDF]

Takahito Todoroki for the PHENIX Collaboration

1304.2876 (Takafumi Niida for the PHENIX Collaboration)

Detailed HBT measurements with respect to the event plane and collision
energy in Au+Au collisions at PHENIX
   [PDF]

Takafumi Niida for the PHENIX Collaboration

1304.2969 (Ranbir Singh et al.)

Experimental Results from Heavy Ion Collisions at LHC    [PDF]

Ranbir Singh, Lokesh Kumar, Pawan Kumar Netrakanti, Bedangadas Mohanty

1304.2977 (Yuan Xi et al.)

First Neutron Spectrometry Measurement at the HL-2A Tokamak    [PDF]

Yuan Xi, Zhang Xing, Xie Xufei, Chen Zhongjing, Peng Xingyu, Fan Tieshuan, Chen Jinxiang, Li Xiangqing, Yuan Guoliang, Yang Jinwei, Yang Qingwei

1304.3044 (Piotr Bozek et al.)

Collective dynamics of the high-energy proton-nucleus collisions    [PDF]

Piotr Bozek, Wojciech Broniowski